Μάθετε περισσότερα για την απόλυτη εμπειρία εκπαίδευσης για προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες!

Σχετικα με το εργο

Το Έργο LIFEx στοχεύει να έχει θετικό αντίκτυπο στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας, παρέχοντας μια καθηλωτική εμπειρία μάθησης αιχμής για την υποστήριξη της ανάπτυξης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο LifeComp (2020).

Μέσω του Έργου LIFEx, οι εταίροι θα προωθήσουν την ενδυνάμωση αυξάνοντας τις Προσωπικές, Κοινωνικές και Μαθησιακές ικανότητες των Ευρωπαίων Πολιτών.

Το Έργο LIFEx θα αυξήσει επίσης την εσωτερική ικανότητα των ΚΕΔΙΒΙΜ και των σχολείων ΕΕΚ να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και της αγοράς εργασίας, αξιοποιώντας τη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Το έργο LIFEx συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Είμαστε μια σύμπραξη πέντε οργανισμών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: FIP (Ιρλανδία), ISQe (Πορτογαλία), IEKEP (Ελλάδα), SPEKTRUM (Ρουμανία), ÉCOLE (Ιταλία). Από κοινού, αναλαμβάνουμε το έργο της δημιουργίας ευκαιριών εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας για την ανάπτυξη των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων, του σχεδιασμού εργαλείων για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, της δημοσίευσης φυλλαδίου σχετικά με την παιδαγωγική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και της διασφάλισης μιας στρατηγικής βιωσιμότητας στο τέλος του κύκλου ζωής του έργου.
- Συμβολή στην ενδυνάμωση αυξάνοντας τις Προσωπικές, Κοινωνικές και Μαθησιακές ικανότητες του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.

- Αύξηση της εσωτερικής ικανότητας της ΕΕΚ για την ανταπόκριση στους εκπαιδευόμενους και στις ανάγκες της αγοράς μέσω ελκυστικών και συναρπαστικών προσφορών κατάρτισης.

- Μέτρηση της προόδου και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται οι προεπαγγελματικές δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας.

- Υποστήριξη δασκάλων και εκπαιδευτών στην εφαρμογή εφαρμογών εικονικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων

Νεα

Μείνετε ενημερωμένοι για τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο του έργου LIFEx!
Newsletter #1

EN GR RO IT

Newsletter #2

EN GR RO IT PT

Press Release 1/11/2022

EN GR RO IT PT

Newsletter #3

EN GR RO IT PT

Newsletter #4

EN

Αποτελεσματα


Πίνακας Ικανοτήτων της καθηλωτικής εμπειρίας μάθησης - LifeComp

EN GR RO IT

Καθηλωτική εμπειρία εκπαίδευσης - LifeComp

ΜΠΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης της καθηλωτικής εμπειρίας εκπαίδευσης - LifeComp

EN GR RO IT HU

Εγχειρίδιο για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων με χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας

EN
GR
RO
IT

Στρατηγική Βιωσιμότητας

EN
GR
RO
IT

Εταιροι

Επαφη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας ή τον συντονιστή του έργου (Future in Perspective).

Copyright © 2022 LifeX All rights reserved.